Privacy

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heb ik een privacystatement opgesteld. Deze kunt u hier inzien.

Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT Marcel Marrink werkend onder de naam Psychologen Praktijk Appingedam

,
Marcel Marrink, gevestigd te Appingedam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51018217, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Marcel Marrink met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen: Marcel Marrink hierna te noemen Psychologen Praktijk Appingedam van wie persoonsgegevens verwerkt:

2.Verwerking van persoonsgegevens

Marcel Marrink verwerkt persoonsgegevens die:

3. Doeleinden verwerking

Marcel Marrink verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

4. Rechtsgrond

Marcel Marrink verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

5. Verwerkers

Marcel Marrink kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van bovengenoemde persoonsgegevens verwerken. Marcel Marrink sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Marcel Marrink deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Bovengenoemde deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Marcel Marrink geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Marcel Marrink ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Marcel Marrink bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Marcel Marrink hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

9. Wijzigingen privacystatement

Marcel Marrink kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van www.psychologenpraktijkappingedam.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Marcel Marrink te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Marcel Marrink door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkappingedam.nl
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Marcel Marrink persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Marcel Marrink door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkappingedam.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).